CONSTRUCTION MACHINERY > ISUZU Furukawa Hitachi Sumitomo

ISUZU Hitachi YO-901A

Yüksel No : YO-901A OEM No Type / Model Engine
8980228221
8-98022822-1

ZAX200-3

4HK1T

6 Holes