TRUCK - TRAILER - BUS > MITSUBISHI Truck - Bus

MITSUBISHI YO-864

Yüksel No : YO-864 OEM No Type / Model Engine
MK667228

MITSUBISHI
PRESTIJ EURO-5
859 EURO-5